Política de Privacitat

La present Política de Protecció de dades regula el tractament de dades personals facilitades per l’Usuari a través del portal d’Internet (d’ara endavant, el “Portal”) que FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL SANT JOAN BAPTISTA DE SITGES (d’ara endavant EL TITULAR DEL PORTAL) posa a disposició dels usuaris d’Internet. La present Política forma part integrant de l’Avís Legal accessible a tot moment des del Portal.

L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, complets i actualitzats, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades al TITULAR DEL PORTAL per a les finalitats assenyalades.

El Portal pot oferir funcionalitats per compartir continguts a través d’aplicacions de tercers, com Facebook, Twitter, Instagram, etc. Aquestes aplicacions o xarxes socials poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l’usuari en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que es recollida a través d’aquestes aplicacions, pot ser utilitzada per tercers usuaris de les mateixes, i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privadesa de les companyies que faciliten les aplicacions.

El Portal pot allotjar blogs, fòrums, i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal que es faciliti per l’usuari pot ser compartida amb altres usuaris d’aquest servei, sobre els quals EL TITULAR DEL PORTAL no té cap control.

A fi d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de l’Usuari, EL TITULAR PORTAL podrà accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l’Usuari, en aquells casos en què la configuració de l’usuari a aquest efecte així ho permeti.

A l’efecte de seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de forma anonimitzada o agregada, EL TITULAR PORTAL podrà registrar l’adreça IP (nombre d’identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre si). Aquesta informació podrà ser també emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari?

Identitat: FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL SANT JOAN BAPTISTA DE SITGES es una Fundación inscrita en el Registro de Fundaciones del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, con el número 220.

CIF: G08246720
Direcció postal: C/ Vidal i Barraquer, 2 08870 SITGES (BARCELONA)
Tel.+34 938940003
Correu electrònic: info@residenciadelhospital.cat
Web: www.hospitaldesitges.cat

Amb quina finalitat tractem les dades personals de l’Usuari?

EL TITULAR DEL PORTAL tracta la informació facilitada per l’Usuari amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de diversa índole dutes a terme per part d’aquest. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà la gestió de:

  1. Gestionar el registre com a usuari de la Plataforma: Les Dades Personals que ens aporti seran objecte de tractament per identificar-li com a usuari de la Plataforma i donar-li accés a les seves diferents funcionalitats, productes i serveis que estan a la seva disposició com a usuari registrat.
  2. Contactar amb l’Usuari a través de correu electrònic, trucades telefòniques, enviament de SMS o altres mitjans de comunicació electrònics equivalents, en relació a actualitzacions o comunicacions informatives relacionades amb les funcionalitats, productes o serveis contractats, incloses actualitzacions de seguretat de la Plataforma, sempre que sigui necessari o raonable per a la seva execució.
  3. Atendre les sol·licituds o peticions que realitzi l’Usuari a través dels canals d’Atenció al Client disponibles sobre la nostra Plataforma o Tendes Físiques, si n’hi hagués.
  4. Gestionar els Currículums Vitae remesos a través del Portal.
  5. La participació en blogs, mitjançant comentaris.
  6. Comunicacions electròniques de naturalesa informativa o publicitària dels nostres productes i serveis d’acord amb els seus interessos.

EL TITULAR DEL PORTAL podrà elaborar un perfil comercial, sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

En el cas que l’Usuari es registri al Portal a través del login social, EL TITULAR DEL PORTAL únicament accedirà a les dades personals de l’Usuari pels quals hagi prestat el seu consentiment durant la configuració de l’accés de la xarxa social que es tracti. Qualsevol informació facilitada en connexió amb aquestes aplicacions socials podria ser accedida per membres de la corresponent xarxa social, aquestes interaccions es regiran per les polítiques de privadesa de les entitats prestadores dels serveis. EL TITULAR DEL PORTAL no disposa de cap control ni responsabilitat respecte d’aquestes entitats o de l’ús que realitzin de la informació de l’usuari.

Informació sobre el tractament de dades per a enviament de comunicacions des del TITULAR DEL PORTAL.

Les dades emprades, o facilitats, en les comunicacions informatives i/o promocionals són tractats pel TITULAR DEL PORTAL per a finalitats consistents en l’enviament electrònic d’informació i comunicacions sobre serveis, activitats, publicacions i esdeveniments i professionals del TITULAR DEL PORTAL o del  seguiment i optimització de les campanyes de màrqueting realitzades mitjançant tecnologies a aquest efecte; i l’elaboració de perfils amb finalitats comercials.

El consentiment per a l’enviament d’aquestes comunicacions podrà ser revocat en tot moment en cadascuna de les comunicacions rebudes mitjançant el mecanisme habilitat a aquest efecte.

Les dades es conservaran fins que vostè manifesti la seva voluntat contraria a que continuem amb el tractament de les mateixes. En tot cas, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal o bé a través de correu electrònic, indicats més amunt.

Quin és la legitimació per al tractament de les dades personals de l’Usuari?

La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment de l’Usuari o perquè el tractament de les seves dades sigui necessària per a la gestió i manteniment d’un contracte subscrit amb vostè; igualment, el tractament de les seves dades pot ser necessari per complir amb les nostres obligacions legals i finalment, podem utilitzar les seves dades per aconseguir un interès legítim, com poder contactar amb l’usuari i oferir-los productes i serveis que puguin ser del seu interès.

Per quant temps conservarem les dades personals de l’Usuari?

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud de l’Usuari o mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’Usuari, sense perjudici dels terminis de 5 o 10 anys de prescripció de les accions de responsabilitat derivades d’una relació contractual, establerts en l’article 1964 del Codi Civil i 121-20 Codi Civil de Catalunya, respectivament, segons sigui aplicable un o l’altre. En el cas concret de currículum les dades seran conservades durant el termini necessari per realitzar el procés de selecció de personal, excepte indicació en contrari per part de l’interessat.

A quins destinataris es comunicaran les dades personals de l’Usuari?

EL TITULAR DEL PORTAL es recolza en diversos proveïdors de serveis per poder oferir els productes i serveis esmentats, com a serveis informàtics i d’emmagatzematge. És per això que procedirem a comunicar les seves dades quan sigui necessari per complir amb les finalitats esmentades en la present Política de Protecció de Dades.

Així mateix, les dades podran ser cedits a administracions i organismes públics per al compliment d’obligacions directament exigibles al TITULAR DEL PORTAL.

Quins són els drets de l’Usuari quan ens facilita les seves dades personals?

L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si EL TITULAR DEL PORTAL tracta dades personals que li concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’Usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. EL TITULAR DEL PORTAL cessarà en el tractament de les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’Usuari podrà plantejar les qüestions que consideri en relació a la present Política així com exercir els seus drets en els termes legalment previstos havent de dirigir per fer-ho, una comunicació mitjançant correu postal o electrònic al TITULAR DEL PORTAL, a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic anteriorment indicat, amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyat de còpia del DNI o document acreditatiu de la identitat.

Igualment, l’interessat disposarà del dret a revocar el consentiment prestat a qualsevol moment i podrà dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per presentar la reclamació que consideri oportuna.