EL PATRONAT

És el màxim òrgan de govern de la institució

EL PATRONAT

És el màxim òrgan de govern de la institució I el responsable últim de marcar les polítiques i estratègies que cal seguir, vetllant en tot moment perquè s’acompleixen escrupolosament els estatuts. Es reuneix un mínim de quatre vegades a l’any, una per trimestre. Està format per vuit patrons/nes amb veu i vot: com a president/a l’Alcalde/essa de Sitges, com a vicepresident el Rector de la Parròquia, i com a vocals dos regidors/es del consistori municipal, el/la secretari/a designat pel Patronat i quatre veïns/es de Sitges, un dels/de les quals es l’administrador/a de la institució.

Les Juntes del Patronat  son trimestrals i assisteixen els Patrons i poden assistir,  amb veu però sense vot, l’equip directiu de la Fundació.

MEMBRES ACTUALS DEL PATRONAT (MANDAT 2022 – 2026):

Aurora Carbonell Abella | Alcaldessa de Sitges i presidenta de la Fundació de l’Hospital
Josep Pausas i Mas | Rector de la Parròquia de Sitges i vicepresident de la Fundació de l’Hospital.
Mireia Rossell Pascual| Administradora de la Fundació de l’Hospital
Julia Vigó Pascual | Regidora de Benestar i família de l’Ajuntament de Sitges i vocal de la Fundació de l’Hospital
Ignasi Rubí González | Regidor de l’Ajuntament de Sitges i vocal de la Fundació de l’Hospital
Albert Oliver-Rodés | Representant veïnal
Jordi Sans Massó| Representant veïnal
Anna Grimau Bigaire | Representant veïnal
Fernando Escura Serés | Secretari de la Fundació (amb veu però sense vot)

LA COMISSIÓ PERMANENT

És un òrgan consultiu, segons marquen els Estatut de la Fundació, que té la missió de controlar, orientar i autoritzar la gestió ordinària dels diferents àmbits de la institució. Es reuneix un cop al mes amb caràcter ordinari. A les reunions de la Comissió Permanent assisteixen l’administrador, els patrons veïnals, i un patró institucional. Poden assistir,  amb veu però sense vot, l’equip directiu de la Fundació.

Mireia Rossell Pascual | Administradora de la Fundació de l’Hospital
Julia Vigó Pascual | Regidora de Benestar i família de l’Ajuntament de Sitges i vocal de la Fundació de l’Hospital
Ignasi Rubí González | Regidor de l’Ajuntament de Sitges i vocal de la Fundació de l’Hospital
Albert Oliver-Rodés Sen | Representant veïnal
Jordi Sans Massó| Representant veïnal
Anna Grimau Bigaire | Representant veïnal
Raimon Martinez de Yago | Director General de la Fundació (amb veu però sense vot)
Carles Gaya i Cortès | Director Financer i d’Immobles (amb veu però sense vot)
Silvia Arellano Pérez | Directora en funcions de recursos assistencials (amb veu però sense vot)

A nivell institucional, la Fundació ha experimentat els canvis següents:

A data 25/05/2022, el ple de l’Ajuntament va aprovar com a nous patrons veïnals al sr. Albert Oliver-Rodés i al sr. Jordi Sans Massó , en substitució del sr. Fernando Herraiz Philip i el sr. Ignacio Benazet Navarro. A data 03/06/2018, a la Junta del Patronat de la Fundació es va nomenar com a nova Administradora a la sra.Mireia Rossell Pascual, i es van ratificar els nomenaments com a nous patrons veïnals al sr. Albert Oliver-Rodés (anteriorment Administrador), a la sra. Anna Grimau Bigaire i al sr. Jordi Sans Massó.