EL PATRONAT

És el màxim òrgan de govern de la institució

EL PATRONAT

És el màxim òrgan de govern de la institució I el responsable últim de marcar les polítiques i estratègies que cal seguir, vetllant en tot moment perquè s’acompleixen escrupolosament els estatuts. Es reuneix un mínim de quatre vegades a l’any, una per trimestre. Està format per vuit patrons/nes amb veu i vot: com a president/a l’Alcalde/essa de Sitges, com a vicepresident el Rector de la Parròquia, i com a vocals dos regidors/es del consistori municipal, el/la secretari/a designat pel Patronat i quatre veïns/es de Sitges, un dels/de les quals es l’administrador/a de la institució.

Les Juntes del Patronat  son trimestrals i assisteixen els Patrons i poden assistir,  amb veu però sense vot, l’equip directiu de la Fundació.

MEMBRES ACTUALS DEL PATRONAT (MANDAT 2018 – 2022):

Aurora Carbonell Abella | Alcaldessa de Sitges i presidenta de la Fundació de l’Hospital
Josep Pausas i Mas | Rector de la Parròquia de Sitges i vicepresident de la Fundació de l’Hospital.
Albert Oliver-Rodés Sen | Administrador de la Fundació de l’Hospital
Julia Vigó Pascual | Regidora de Benestar i família de l’Ajuntament de Sitges i vocal de la Fundació de l’Hospital
Ignasi Rubí González | Regidor de l’Ajuntament de Sitges i vocal de la Fundació de l’Hospital
Fernando Emigdio Herraiz Philip | Representant veïnal
Ignacio José Benazet Navarro | Representant veïnal
Anna Grimau Bigaire | Representant veïnal
Fernando Escura Serés | Secretari de la Fundació (amb veu però sense vot)

LA COMISSIÓ PERMANENT

És un òrgan consultiu, segons marquen els Estatut de la Fundació, que té la missió de controlar, orientar i autoritzar la gestió ordinària dels diferents àmbits de la institució. Es reuneix un cop al mes amb caràcter ordinari. A les reunions de la Comissió Permanent assisteixen l’administrador, els patrons veïnals, i un patró institucional. Poden assistir,  amb veu però sense vot, l’equip directiu de la Fundació.

Albert Oliver-Rodés Sen | Administrador de la Fundació de l’Hospital
Julia Vigó Pascual | Regidora de Benestar i família de l’Ajuntament de Sitges i vocal de la Fundació de l’Hospital
Ignasi Rubí González | Regidor de l’Ajuntament de Sitges i vocal de la Fundació de l’Hospital
Fernando Emigdio Herraiz Philip | Representant veïnal
Ignacio José Benazet Navarro | Representant veïnal
Anna Grimau Bigaire | Representant veïnal
Raimon Martinez de Yago | Director General de la Fundació (amb veu però sense vot)
Carles Gaya i Cortès | Director Financer i d’Immobles (amb veu però sense vot)
Meritxell Milian i XXXX | Directora Recursos assistencials (amb veu però sense vot)

A nivell institucional, la Fundació ha experimentat els canvis següents:

A data 3/05/2018, el ple de l’Ajuntament va aprovar com a nous patrons veïnals al sr. Ignacio Benazet Navarro, al sr. Helios-Heràclito Ameal i Miranda i al Sr. Fernando Emigdio Herraiz Philip , en substitució de la sra. Neus Gironès Biarnès ,el sr. Miquel Marzal Ortiz i el sr. Oriol Ripoll Pañella A data 18/05/2018, a la Junta del Patronat de la Fundació es nomena com a nou Administrador i Patró Veïnal al sr.Albert Oliver-Rodés Sen, i es ratifiquen els nomenaments com a nous patrons veïnals al sr. Ignacio Benazet Navarro, al sr. Helios-Heràclito Ameal i Miranda i al Sr. Fernando Emigdio Herraiz (anteriorment Administrador i Patró Veïnal de la Fundació).
A data 19/05/2019 comunica la seva renúncia com a Patró Veïnal, el sr. sr. Helios-Heràclito Ameal i Miranda.
A data 28/06/2019, a la Junta del Patronat de la Fundació, es nomena a la sra. Aurora Carbonell Abella, com a Presidenta de Fundació i es cessen com a Patrons al sr.Miquel Forns Fusté, la sra. Mireia Rosell Pascual i el sr.Xavier Nin Muñoz.
A data 27/09/2019 , a la Junta del Patronat de la Fundació, es nomenen com a Patrons institucionals, a la sra. Júlia Vigó Pascual i al sr.Ignasi Rubí Gonzàlez.
A data 24/04/2020, a la Junta del Patronat de la Fundació, es va aprovar el nomenament com a Patrona Veïnal de la sra. Anna Grimau Bigaire.